SDE++ Subsidie

Gaat u investeren in de productie van hernieuwbare of duurzame energie? Of gaat u uw productieproces verduurzamen? Bekijk hier het aanvraagproces en bereken hoeveel subsidie u kunt ontvangen.

Bekijk hier het aanvraagproces en bereken hoeveel subsidie u kunt ontvangen.

Afspraak maken Berekenen

Regelingen in beeld

Naast de SDE++ brengen we ook andere regelingen in beeld. Wij scannen uw project ook op andere subsidies en fiscale regelingen.

Totale ontzorging

Wij ontzorgen u volledig in het aanvraagproces en desgewenst ook na de beschikking. Hierdoor kunt u zich richten op uw kernactiviteiten.

Maximale subsidie

In overleg bepalen we het juiste indienbedrag op basis van uw risicoprofiel. Zo ontvangt u de maximale subsidie.

SDEtool is een initiatief van Balance

SDEtool is een initiatief van Balance, gericht op bedrijven en overheden die SDE++ aan willen vragen. Balance heeft jaren ervaring met het aanvragen van de SDE++ en haar voorlopers, voor zowel lokale overheden, MKB'ers als grote bedrijven.

De professionals van Balance combineren vindingrijkheid en integraal denken voor duurzaam resultaat. We werken voor projecten in de infrastructuur, gebiedsontwikkeling en energiesector. Hoe groter en complexer de uitdaging of opdracht, hoe beter! Door alle ervaring te delen, weten we als consultants meer en zetten we de norm. We leggen kruisverbanden die versnellend, verhelderend en verbeterend werken. We balanceren alle uitdagingen en vraagstukken om tot blijvend sterk resultaat te komen.


Meer weten over Balance en Balance Subsidies?

www.balance.nl
www.balancesubsidies.nl

Logo Balance

Onze tevreden klanten

Logo Heijmans
Logo Provincie Noord-Holland
Logo rijkswaterstaat
Logo Tauw
Logo Van der Weerd
Logo Waterschap Rivierenland

Meer weten over de SDE++ of andere subsidies?

Meer weten over de SDE++ of andere subsidies?Maak een vrijblijvende afspraak Afspraak maken

Wat is de SDE++?

SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie en is een Nederlandse subsidie die wordt verstrekt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de klimaatdoelen te halen, zoals vastgelegd in het VN-Klimaatakkoord van Parijs. De SDE++ wordt aangevraagd bij, en uitgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het budget is € 5 miljard voor 2021.

Categorieën

Binnen de SDE++ kan er voor 125 specifieke technieken subsidie aangevraagd worden, verdeeld over vijf hoofdcategorieën: Hernieuwbare Elektriciteit, Hernieuwbare Warmte, Hernieuwbaar Gas, CO₂-arme Warmte en CO₂-arme Productie. Hierin zijn ook nieuwe items opgenomen zoals waterstofproductie en CO₂-afvang (CCUS).

Hernieuwbare Elektriciteit: Opwekken van elektriciteit met behulp van wind, water, zon of osmose.
Hernieuwbare Warmte: Opwekken van warmte met behulp van biomassa, compostering, (ultra)diepe geothermie en zonthermie, zonder externe input van energie. (Deze categorie is bij berekenen samengevoegd met CO₂-arme Warmte.)
Hernieuwbaar Gas: Produceren van hernieuwbaar gas door middel van vergisting en vergassing.
CO₂-arme Warmte: Produceren van CO₂-arme warmte met behulp van aquathermie, daglichtkas, elektrische boiler, ondiepe geothermie, restwarmte in de industrie en warmtepompen. (Deze categorie is bij berekenen samengevoegd met Hernieuwbare Warmte.)
CO₂-arme Productie: Produceren van waterstof door middel van elektrolyse en afvang en opslag van CO₂ (CCUS).

Indienbedrag en correctiebedrag

De SDE++ is een productiesubsidie en vergoedt de onrendabele top van productiekosten van duurzame (energie)productie. Per kWh of vermeden ton CO₂ wordt er een bedrag uitbetaald, afhankelijk van de categorie, het indienbedrag en het in dat jaar geldende correctiebedrag.

De subsidie wordt ieder jaar berekend door het correctiebedrag af te trekken van het indienbedrag en dat vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal geproduceerde kWh of vermeden ton CO₂.

Het indienbedrag blijft gedurende de gehele looptijd gehandhaafd, maar het correctiebedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld op basis van de marktvergoeding. Deze wordt bepaald door de minister op advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De basisenergieprijs wordt bij indiening vastgesteld. Mocht de marktvergoeding (en daarmee het correctiebedrag) lager zijn dan de basisenergieprijs, dan wordt hierover geen subsidie uitgekeerd.

Grafiek uitleg indieningsbedrag, correctiebedrag en de basisenergieprijs Grafiek uitleg indieningsbedrag, correctiebedrag en de basisenergieprijs

Fases en rangschikking

Het indienen van SDE++-aanvragen kan in verschillende fases gedaan worden. Afhankelijk van de categorie waarvoor ingediend wordt en het gekozen indienbedrag zijn er één of meer fases beschikbaar om op in te dienen. Hierbij geldt: een latere fase levert meer subsidie op, maar heeft ook een lagere kans op slagen.

De SDE++ wordt verstrekt op basis van een rangschikking van de CO₂-intensiteit. Projecten met de hoogste CO₂-impact per euro subsidie krijgen de SDE++ als eerste toegekend. Dit wordt de subsidie-intensiteit genoemd. De maximale subsidie-intensiteit waarop u met een SDE++-techniek in 2021 aanspraak kunt maken, is € 300 per ton CO₂-reductie, afhankelijk van concurrerende projecten.

SDE++ Berekenen


Ondersteuning nodig bij uw aanvraag?

Ondersteuning nodig bij uw aanvraag?Maak een vrijblijvende afspraak Afspraak maken

SDE++ Aanvraagproces

Het aanvragen van de SDE++ verloopt in verschillende fases die hieronder toegelicht worden.

Businesscase berekenen

Bij aanvang wordt een inventarisatie gemaakt van de haalbaarheid van het project, op basis van de kosten en (subsidie)baten. Hiervoor wordt een uitgebreide businesscase opgesteld.

Documenten verzamelen

Bij een positieve businesscase moeten de juiste documenten verzameld worden. Afhankelijk van het type aanvraag gaat dit bijvoorbeeld over een haalbaarheidsstudie, een afnamegarantie van de netbeheerder of een omgevingsvergunning.

Aanvraag indienen

Op basis van het gekozen indienbedrag en de gekozen fase wordt de aanvraag ingediend bij RVO, samen met de verplichte documenten.

Beschikking ontvangen

Na het beantwoorden van eventuele vragen vanuit RVO aangaande het project wordt een beschikking verleend. Hierin staan de details van de indiening, de realisatietermijn en de maximale subsidie die verleend wordt.

Installatie realiseren en melden

Vervolgens kan het project gerealiseerd worden, waarbij ook een brutoproductiemeter wordt geplaatst. Na een controle op de meetinstallatie door de netbeheerder geeft CertiQ (hernieuwbare elektriciteit en warmte) of Vertogas (hernieuwbaar gas) de start van de productie door aan RVO. De productiegegevens worden daarna automatisch aan RVO beschikbaar gesteld.

Subsidie ontvangen

Na het doorgeven van de CertiQ / Vertogas productiedata kan RVO op basis van een inschatting van de productie maandelijks een voorschot van 80% overmaken. Aan het einde van ieder jaar wordt op basis van daadwerkelijke productie de rekening opgemaakt. Eventuele onder- of overproductie kan middels banking worden meegenomen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Plan dan een vrijblijvende online afspraak in.